Kontakt :
J. R.TOUR
Mgr. Radomír Bílý, Šanov 123, 561 69 Králíky
využívejte mail adresu:
E-mail: jrtour@centrum.cz
prosím telefonujte až po 16:00
Telefon: 724 136 673

webmaster: Jiří Humpolík
mobil: 773629265
připomínky jen k technice či grafice
pište na: jura230950@gmail.com
vše ostatní na jrtour@centrum.cz

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech a službách poskytovaných cestovní kanceláří Mgr. Radomír Bílý - J.R.Tour v roce 2021
I. SMLUVNÍ VZTAH
Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří Mgr. Radomír Bílý – J.R.TOUR (dále jen CK) a jednotlivci nebo organizacemi se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. CK si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. Přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené CK popřípadě jejím zplnomocněným zástupcem.
II. PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI
1. Zájezd si zákazník může rezervovat v prodejních místech CK a dále u prodejců.
2. Se zákazníkem je smlouva o zajištění zájezdu uzavřena tak, že zákazník předá řádně vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu CK, případně prodejci, nebo ji doručí faxem či poštou. U nezletilých dětí do 18 let musí závaznou cestovní smlouvu podepsat zákonný zástupce. Zákazník potvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.
3. Cestovní smlouva platí pro všechny osoby uvedené na přihlášce objednavatele.Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za své vlastní.
III. PLACENÍ
Při závazné rezervaci, vyplněním cestovní smlouvy, se platí záloha ve výši 50% ceny všech objednaných služeb a záloha je splatná ihned při rezervaci. Zbytek ceny musí být zaplacen tak, aby platba byla doručena do CK nejpozději 30 dní před odjezdem. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu. V případě rezervace v době kratší než 30 dnů před odjezdem je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Na zájezd je nutné vzít s sebou veškeré doklady o zaplacení a na požádání je předložit ke kontrole.
IV. SJEDNANÉ SLUŽBY
1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na cestovní smlouvě. Rozšíření nebo změny služeb nad rámec cestovní smlouvy musí být písemně potvrzeny a klientem uhrazeny před jejich poskytnutím.
2. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14.00 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12.00 hodin(v některých ubytovacích zařízeních již do 10.00 hodin). Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK na to nemá žádný vliv.
V. CENY A JEJICH ÚHRADA
1. Nabídkové ceny jsou kalkulovány s kurzem zahraničních měn, který je platný v době, kdy je katalog dáván do tisku. V případě, že dojde ke zvýšení tohoto kurzu, může dojít ke zvýšení ceny o skutečný kurzový rozdíl. O této změně ceny bude zákazník neprodleně informován.
2. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o povinnou položku, pokud vyplyne z budoucí právní úpravy cestovního ruchu. O tomto bude zákazník neprodleně informován.
VI. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
1. Před zahájením zájezdu a) Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny (např. změnu programu, trasy, apod.), případně služby nebo zájezd zrušit. Takové změny CK nebo prodejce oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu.b) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu cen náhradního plnění, a to bez jakýchkoliv storno poplatků:– při zrušení služeb nebo zájezdu ze strany CK.– při závažné změně programu, trasy, ceny, ubytování a způsobu přepravy (za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto v objektu stejné kategorie).– zvýšení ceny zájezdu o více jak 10% původně stanovené ceny.Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných služeb, bude se mít zato, že se změnou souhlasí.
2. Změny odjezdu. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu, které nemůže CK ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem), vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti či autobusu. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
3. Změny v průběhu zájezdu CK je oprávněna provádět v případě nutnosti operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK, nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.) nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.
VII. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZÁKAZNÍKEM A ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ
1. Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující datum poštovního razítka/faxu doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu.
2. Storno poplatky se účtují za každého přihlášeného účastníka z celkové ceny zájezdu v následující výši:– je–li doba před stanoveným odjezdem, ve které došlo ke zrušení zájezdu více než 45 dní(základní) 250 Kč,45 – 30 dní 10 %,29 – 15 dní 30 %,14 – 8 dní 70 %,7– 4 dny 80 %, 3 dny a méně 100 %.
3. Pokud se zákazník nedostaví či zmešká odjezd zájezdu, případně musí být před započetím cesty či v jejím průběhu vyloučen z účasti na zájezdu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení již zaplacené ceny zájezdu.
4. Změna knihování ze strany zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 200 Kč za 1 změnu. Jedná se o změnu termínu, jména, odjezdového a příjezdového místa, změnu služeb a dopravy.
5. Pokud se zákazník nezúčastní zájezdu a bylo již vyřízeno vízum do cílové země, je vízový poplatek nevratný.
VIII. ZRUŠENÍ ZE STRANY CK
1. CK je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků (u zájezdů autokarem minimum činí 30 osob) anebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději 40 dnů před odjezdem.
2. Je-li uskutečnění zájezdu konkrétně ztíženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, je CK oprávněna zájezd zrušit.
3. Ve všech výše uvedených případech je nabídnut zákazníkovi jiný termín nebo obdrží plnou cenu za sjednané služby zpět neprodleně a bez odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady
4. Reklamace
Jestliže zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve u zástupce CK (delegáta, průvodce) v místě konání zájezdu, provede písemnou i ústní reklamaci a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. V případě, že reklamace nebude podána písemně a včas, vystavuje se zákazník riziku, že se zmenší nebo zanikne nárok na úhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení či aktivním přístupu klienta při řešení reklamace nevznikly. Cestovní kancelář je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení zájezdu.
IX. CESTOVNÍ DOKLADY
Zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje. Dbá i na to, aby platnost pasu při nástupu k zájezdu byla minimálně 6 měsíců. Cizí státní příslušníci si zajišťují víza sami a CK nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením víz. Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení výše uvedených předpisů, nese zákazník.
X. POJIŠTĚNÍ
Zákazníci nejsou u většiny zájezdů (viz odstavec »CENA ZAHRNUJE« u jednotlivých programů) po dobu jejich konání pojištěni základním cestovním pojištěním. Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK může být zprostředkovatelem smluvního vztahu. Pojištění je součástí ceny zájezdu v případě, že je to výslovně uvedeno v odstavci »CENA ZAHRNUJE«. Cena zájezdu vždy obsahuje pojištění proti úpadku a insolventnosti CK.
XI. PLATNOST
Tyto všeobecné podmínky CK platí pro účastníky zájezdů nebo jednotlivce, kteří si objednali služby z vlastní nabídky CK. Pokud si zákazník vybere zájezd nebo jiné služby z nabídkového katalogu jiné cestovní kanceláře, vzniká právní vztah mezi zákazníkem a touto cestovní kanceláří-touroperátorem. V tomto případě platí všeobecné podmínky touroperátora. Tyto všeobecné podmínky platí od 1. 1. 2021 a jsou zpracovány podle ustanovení Zákona č. 159/1999 Sb. Veškeré informace a pokyny, které tvoří obsah těchto podmínek, odpovídají všem skutečnostem známým a dostupným v době tisku a cestovní kancelář Mgr. Radomír Bílý – J.R. TOUR si vyhrazuje právo aktualizace a změn.

Běž nahoru